středa 30. ledna 2013

Článek pro Álu

Jakou že mám náladu? Vylepšenou agentem P.

Víte, o co jde?

No přece o Agenta P. :-)

P.S. Stačí, Álo? ;-)

úterý 29. ledna 2013

Experience from English Wikinews II


(published in Czech as Zkušenosti z anglických Wikizpráv II, on January 29, 2013)

The day before Yesterday I wrote a blog here about my news story on English Wikinews. After two days I have to add: It did not go well. The story probably won't be published ever as a regular news story.Adding to the original Czech blog: I have later started the difficult procedure described later, so maybe the story will be published someday in the end...

I was confronted with the complicated system of English Wikinews that I had already described. In practice, the system is even more complicated and more malfunctional as it looked like in theory and from the first sight.

Waiting for the official review did not took several hours, like I thought, it took three days (and everyone probably knows what three days mean in news reporting). After three days I have received comments from the reviewer, that included request for new sources, for adding a part about Czech president powers - and especially for update, because so much time has passed since the story had been written. I admit at least part of the requests would help the story. I also admit the reviewer did a lot of work with it.

I will return to the first request later. I understand the second request, although it is very difficult to fulfill it with the limited knowledge of English sources. The third one is a deterrent one. It says: Start a new work, that can lead to more requests to upgrade - and it can lead to the situation, when the author has to wait for a new revision after he is finished just to find that he has to update again. And more, I do not know how to update the news story on English Wikinews, the Czech Wikinews does not update its stories, it writes new ones as the original one gets outdated.

English Wikinews sources

Adhering to sources has to be commented as well. I am a strong supporter of proper sourcing myself. Nevertheless I do not think it is good to ask for sources ad absurdum. I consider the information that Václav Klaus was a parliament speaker, the year when Miloš Zeman stopped being prime minister or the information that the first round of presidential vote took place two weeks ago obvious and easily verifiable in various sources including Wikipedia. I think the request to source it is inappropriate to Wikinews. Especially when the first two pieces of information are not news-kind, they are historical and I would understand its sourcing on Wikipedia, but it is excessive on Wikinews. What more, the English Wikinews prefer English-language sources, they lean to refuse the small-language ones. If you want to publish a story on English Wikinews, it is preferable to be an expert in English media. What is easy to verify in Czech media, is much more difficult to find in the English ones. Then you have two chances: Try it without sources (or with the Czech ones) and hope the reviewer will be tolerant (in fact, I would describe it more as a reviewer with a sense of adequacy), or that the story you are going to enter in English Wikinews, will have to be reduced to what the English media write.

Only "good" news

All that means the English Wikinews accepted the philosophy that can be described like Wikipedia refusing any article not being at least good. (By the way, I shall mention that I was accused of introducing this philosophy to Czech Wikinews, while I have always been far away from the demands that exist on English Wikinews. And more, my own demands on stories on Czech Wikinews never led to hide or delete the substandard news, they always had a chance to exist, albeit criticized). Even for Wikipedia, this philosophy would be difficult. For English Wikinews, with around 100 main namespace edits per day, it is self-destructive.

Experience from English Wikinews


(published in Czech as Zkušenosti z anglických Wikizpráv, on January 27, 2013)

I have written a news story about Czech presidential election on English Wikinews. It is my sixth story on English Wikinews (in almost five years, which means I am not a regular contributor there). My experience with English Wikinews is however more and more unconvincing.

English Wikinews obtained a status of media aggregated into Google News. It meant Wikinews had to start an official review system. Who writes a story, marks it with the review template and waits for an approval from the experienced author. The review comprises content, language and formal copyediting. The story is not published unless it has passed a successful review process.

Of course, this is a good concept, although it does not fully correspond to the original standard of Wikipedia "what I edit, immediately occurs on wiki". It has to be mentioned that flagged revisions (a similar, but less complicated system) are already on on several Wikipedia versions, eg. Russian Wikipedia, Polish, German, Hungarian and even on English Wikipedia. Wikinews however is a different project with a different content. Wikipedia is an encyclopedia, where users usually use searches to find propper information. Wikinews is a news portal, where readers usually look for the materials published on front page. And without publishing (without being approved in the review process) the news story does not occur on front page.Added more in comparison with the original story: In fact, the stories that are not published, are later considered "abandoned" and they are deleted.

And this is the point. The review system on Wikinews is simply too slow. News approval does not take several minutes, but hours. At present, when the internet news go online with news published in minutes, the English Wikinews are respectable, however useless as news service.

And more, it seems to me not all news are treated the same way. Some news are reviewed within hours, other even within tens of hours. My story waits for review for 24 hours. One contributor, probably a newcomer himself, entered the discussion about its quality. If any official reviewer read the story and if not, why - I do not know. In fact, it is not easy to find who are the official reviewers.

What I write, is the outsider view, the view of the "permanent newcomer" to English Wikinews, however on the other side, it is a view of an experienced Wikipedian and an educated journalist, who knows well, what wiki-news need.

So allow me to add some more observations.

It is difficult to find how the new author should work. When the review system was founded on Wikinews, it was rather difficult to find it really works. The person entering the Wikinews from Wikipedia should have easily start a story, then wait, wait and wait - and suddenly be informed the article was marked abandoned, because he did not know how to mark it for review. The situation is a little bit better now, with a pre-filled template when starting a new story. Nevertheless the interface did not make much progress to inform the author better. It looks, however, that even the stories that have been started wrongly, are cared somehow, which is an improvement.

Another disappointing finding: English Wikinews probably do not follow enough, whether the potential renaming of the article was made by copy and paste. This way violates the Creative Commons license, I had to correct one such case today, anyway.

English Wikinews are one of the biggest in the Wikimedia space. Although I have many objections in regards of Czech Wikinews, the English Wikinews situation is problematic in various aspects, as well.

Well, I am also trying my luck on French Wikisource as well, and even there, the first steps are not easy...

Zkušenosti z anglických Wikizpráv II

Předevčírem jsem tu napsal blog o tom, jak se vedlo mnou založené zprávě na anglických Wikizprávách. Po dvou dnech musím dodat, že to s ním dopadlo špatně. Článek nejspíš nikdy nebude zveřejněn jako řádná zpráva.

Narazil jsem totiž na již popsaný složitý systém anglických Wikizpráv. V praxi je ale ještě komplikovanější a nezvládnutější, než to vypadalo v teorii a na první pohled.

Čekání na oficiální revizi článku netrvalo několik hodin, jak jsem si myslel, ale celé tři dny (každému je asi jasné, co znamenají tři dny ve zpravodajství). Po třech dnech jsem se dočkal komentářů od editora, které zahrnovaly požadavek na doplnění mnoha zdrojů, na doplnění části o pravomocích českého prezidenta - a zejména na aktualizování, protože uplynulo tolik času. Uznávám, že určitá část požadavků byla na místě a že jejich splnění by vedlo k vylepšení článku. Taky uznávám, že editor si s tím dal hodně práce.

K prvnímu požadavku se vrátím za chvíli. Druhý požadavek chápu, byť je jeho zpracování pro člověka s omezenou znalostí anglických zdrojů krajně obtížné. Třetí požadavek je odstrašující. Znamená pustit se (mně neznámým způsobem - české Wikizprávy články neaktualizují - tady se má aktualizovat jak?) do práce, která může vyvolat nové požadavky na úpravy, ale navíc může znamenat, že když autor s aktualizováním skončí, bude čekat další dny na novou revizi - a pak se doví, že má znovu aktualizovat.

Zdroje na anglických Wikizprávách

Lpění na zdrojích si rovněž zaslouží svou poznámku. Já osobně jsem velkým zastáncem zdrojování. Nicméně se opravdu nedomnívám, že je správné požadovat zdroje ad absurdum. Informace o tom, že Václav Klaus byl předsedou poslanecké sněmovny, rok, kdy Miloš Zeman přestal být předsedou vlády, nebo údaj, že první kolo prezidentských voleb proběhlo před dvěma týdny, považuji za celkem zjevné informace, které lze snadno dohledat kdekoli včetně Wikipedie. Zejména první dva údaje nejsou údaje zpravodajské a jejich ověřování zdroji bych snad pochopil na Wikipedii, ale přijde mi velmi nepřiměřené na Wikizprávách.

Anglické Wikizprávy navíc požadují zdroje v angličtině, jinojazyčné mají tendenci odmítat. Pokud byste tedy chtěli uveřejnit zprávu na anglických Wikizprávách, musíte být znalcem anglických médií. To, co je zcela snadné ověřit v českých médiích, je mnohem obtížnější dohledávat v anglických. Pak máte dvě šance: Buď to zkusit bez zdrojů (nebo s českými) a doufat, že editor bude tolerantní (ve skutečnosti bych to spíš popsal jako smysl pro přiměřenost), anebo že zpráva, kterou na anglické Wikizprávy vložíte, bude muset být očesána podle toho, co o události zrovna píšou jen anglická média.

Jen "dobré" zprávy

Anglické Wikizprávy zkrátka přijaly koncept, který by se dal přirovnat k tomu, kdyby na Wikipedii nemohl existovat žádný článek, který není aspoň dobrý. (Mimochodem, připomenu, že z toho, že takový koncept zavádím na české Wikizprávy a že tím odrazuji české editory, jsem byl viněn i já - a jak daleko k požadavkům, které mají na anglických Wikizprávách, jsem vždy měl! Navíc žádný můj nárok na zprávy na Wikizprávách nikdy nevedl k tomu, aby byly takové zprávy ukryty, vždy měly právo na existenci, byť s kritikou.) I pro Wikipedii by to byl problém. Pro anglické Wikizprávy, se zhruba 100 editacemi v hlavním jmenném prostoru denně, je to přístup sebevražedný.

neděle 27. ledna 2013

Zkušenosti z anglických Wikizpráv

Napsal jsem na anglických Wikizprávách zprávu o zvolení prezidenta České republiky (mimochodem, české Wikizprávy tu zprávu stále ještě nemají). Je to už šestá zpráva, kterou jsem tam napsal (za téměř pět let, takže žádný častý přispěvatel tam rozhodně nejsem). Moje zkušenosti s anglickými Wikizprávami jsou ale stále rozpačitější.

Anglické Wikizprávy mají status média, které je agregováno do Google News. K tomu musely zavést systém oficiálních revizí. Kdo napíše zprávu, označí ji šablonou "review" a čeká, až ji nějaký delší dobu vyzkoušený redaktor Wikizpráv prověří po obsahové, jazykové i formální stránce, schválí a tím je zpráva publikována.

To je samozřejmě dobrý koncept, byť poněkud neodpovídá původnímu standardu Wikipedie "co odedituji, okamžitě se projeví na wiki". Je třeba dodat, že prověřování editací už mají (méně formální cestou) zavedené i některé jazykové mutace Wikipedie, například Wikipedie v ruštině, němčině, polštině, maďarštině a vlastně už i v angličtině. Wikizprávy ale fungují přece jen jinak než Wikipedie. Wikipedie je encyklopedie, na které se obvykle vyhledává, Wikizprávy jsou zpravodajský portál, na tom se obvykle nehledá, ale čte aktuálně to, co je na titulní stránce. A bez publikování (tedy schválení v procesu revize) se zpráva na titulní stránce neobjeví.

A jsme u jádra pudla. Systém revidování zpráv na Wikizprávách je prostě pomalý. Schválení zprávy trvá ne několik minut, ale několik hodin. V současnosti, kdy je internetové zpravodajství skutečně záležitostí minut, ne-li vteřin, jsou anglické Wikizprávy sice seriózní, ale jako zpravodajství zcela neužitečné.

Navíc se mi nezdá, že by se ke všem zprávám přistupovalo stejně. Některé zprávy jsou zrevidovány během několika málo hodin, jiné čekají třeba desítky hodin. Moje zpráva čeká na zrevidování 24 hodin. Do diskuse o její kvalitě se zapojil jeden redaktor, pravděpodobně sám víceméně začátečník. Zda a proč se o zprávu nezajímal nikdo, kdo patří mezi oficiální editory, nevím. Ono se ostatně nedá příliš najít, kdo jsou oficiálními editory.

To vše, co píšu, je pohled zvenčí, pohled "věčného začátečníka" na anglických Wikizprávách, ale na druhé straně zkušeného wikipedisty i vystudovaného novináře z praxe, který dobře ví, co wiki-zprávodajství potřebuje. Takže ještě několik postřehů pro případné další zájemce.

Zjistit, jak má člověk postupovat, je obtížné. Když byl systém prověřování článků na Wikizprávách zaveden, bylo vůbec těžké zjistit, že existuje. Člověk, který přichází z Wikipedie, mohl snadno založit článek, pak čekat, čekat, čekat - a najednou se nečekaně dovědět, že článek byl označen za opuštěný, protože nevěděl, že ho má označit za k prověření. Nyní je situace o něco lepší, pokud redaktor zakládá zprávu pomocí okénka pro založení nové zprávy, dostane k dispozici určitý návod předvyplněnou šablonou. Rozhraní nicméně příliš vyvinuto nebylo. Někde jsem si ale všiml, že - byť třeba s prodlením - o špatně založené zprávy je jaksi pečováno, nikoli jako dřív, kdy byly prostě předurčeny k zániku.

Dalším zklamáním bylo, že anglické Wikizprávy možná nesledují dostatečně, zda k případnému přejmenovávání zpráv nedochází copy-pastováním. Takový způsob porušuje autorskou licenci, přesto jsem ho dnes musel napravovat.

Anglické Wikizprávy jsou jedněmi z největších ve "vesmíru Wikimedia". Je třeba říct, že ač mám k českým Wikizprávám řadu námitek, situace anglických je v některých ohledech rovněž velmi problematická.

Zároveň ale zkouším svoje štěstí na francouzských Wikizdrojích a první kroky nejsou rovněž jednoduché...